• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief januari 2020 - Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
gepubliceerd op 05-01-2020

Nieuwsbrief januari 2020

Auteur: Roger Debouille & Ingrid Wolters, Adviesbureau Kempenhulp BVBA

Vanaf januari 2020 starten wij ons vierde jaar vanuit ons kantoor aan de Campus Blairon in Turnhout. Wij hopen er, samen met u, het komende jaar een schitterend jaar van te maken! In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van externe en interne zaken waarvan wij denken dat ze voor u belangrijk zijn.  

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Voor dit nieuwe jaar zijn er diverse besluiten uitgesproken over Arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo werd op 03 december 2019 in een besluit het beleid van de Staatssecretaris van Financiën opgenomen betreffende het Arrest HvJ EU van 09 februari 2017. In dit Arrest werd de situatie bekeken voor een inwoner van Spanje, die in zijn werkstaten Nederland en Zwitserland zijn totale inkomen verwierf. In zijn woonland Spanje had hij geen inkomen. Op grond van het EU-recht zou deze niet-Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige toch aftrek van zijn eigen woning in Nederland moeten krijgen, naar de verhouding van het Nederlandse inkomen tot het totale inkomen.

Even het geheugen opfrissen; normaal kan er pas rekening gehouden worden met persoonlijke aftrekposten als er sprake is van Kwalificerende buitenlandse belastingplicht. D.w.z. dan minstens 90% van het totale wereldinkomen in Nederland belast moet worden. Het Arrest sprak dus uit, dat er ook sprake moest zijn van een mogelijkheid tot aftrek voor iemand die geen Kwalificerend buitenlands belastingplichtige is. In deze situatie moet er echter wel sprake zijn van een zgn. drie-landensituatie. Hierbij moet het inkomen uit 2 andere landen komen dan het woonland én is er in het woonland geen sprake van (belastbaar) inkomen. In het besluit van 03 december 2019 wordt uitgelegd hoe de Nederlandse Belastingdienst met dit Arrest zal omgaan in de belastingheffing.

Het is dus te kort door de bocht om te stellen dat de regeling van de kwalificerende belastingplicht is gesneuveld, zoals in sommige publicaties wordt gesteld. Immers, als er deels inkomen uit Nederland is en deels belastbaar inkomen in het woonland (België), is er dus geen sprake van inkomen uit drie landen én is er inkomen in het woonland. Er is dan zeker geen sprake van een pro-rata aftrek.

Nogmaals, het is dus onvolledig om te zeggen dat de aftrekposten mogen worden toegepast voor hetzelfde percentage als het in Nederland belastbare inkomen (op het wereldinkomen). Hiervan is pas sprake als de belastingplichtige in Nederland én in een ander land dan zijn woonland inkomen genereert én hij geen of zeer beperkt belastbaar inkomen in zijn woonland heeft.
Bovendien moet het inkomen in beide bronlanden samen voor meer dan 90% aan de belastingheffing van die bronlanden onderworpen zijn. De pro-rata berekening van de aftrekposten wordt bepaald door het percentage welke het in Nederland belaste inkomen deel uitmaakt van het totale wereldinkomen in de drie landen. Bovendien wordt het Nederlandse inkomen belast aan het tarief van het wereldinkomen (progressievoorbehoud).

Indexatie tarieven 

Wij hebben de afgelopen drie jaren geen indexatie doorgevoerd op onze tarieven. Helaas doen onze leveranciers dat wel en daardoor worden wij genoodzaakt de tarieven in 2020 aan te passen. De tarieven voor advies via gesprekken op kantoor, via mail of telefonisch wijzigen niet. Ook het normale werk-uurtarief wordt niet aangepast. De vaste tarieven voor de belastingaangiften en aanverwante zaken hebben we verhoogd met € 5,-. Alle tarieven zijn volledig transparant te vinden op onze website. Zo weet u waar u aan te bent voor u met ons afspraken maakt.

Correspondentie Belastingdiensten 

We krijgen heel wat vragen over de correspondentie van en naar de Belastingdiensten. Deze gaan meestal over de duur van de te verwachten aanslagen. Na ontvangst van de Nederlandse aangifte heeft de Belastingdienst wettelijk tot 3 jaar (!) de tijd om een aanslag op te leggen. Aan dat proces kunnen wij niets versnellen. Natuurlijk is het voor de Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen wel belangrijk om hun – door de Belgische Belastingdienst ondertekende – Inkomensverklaring naar de Belastingdienst kantoor Buitenland in Heerlen door te sturen. Deze sturen wij ingevuld al naar u door samen met de kopieën van de aangiften. Het is de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige zelf om dit in orde te maken. Gezien het aantal vragen over de Inkomensverklaring en het opnieuw opmaken en doorsturen daarvan, zijn we vanaf 2020 genoodzaakt de hiervoor bestede tijd te factureren. Overigens komt het in diverse gevallen ook voor dat de verklaringen wél opgestuurd werden naar de Belastingdienst, maar ze daar niet correct verwerkt werden.

De aanslagen van de Belgische Belastingdienst dienen uiterlijk vóór 01 juli 2020 opgelegd te worden over het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

Belastingaangiften 2020

Voordat we over enkele maanden aan de voor u betreffende belastingaangifte kunnen beginnen, krijgt u ruim van tevoren van ons een checklist met de benodigdheden voor de aangiften. Eerder brachten we u al op de hoogte over controles voor grenswerknemers i.v.m. thuiswerk en werkzaamheden in het woonland. We vragen u dan ook bij het aanleveren van uw gegevens duidelijk aan te geven waar u als grenswerknemer uw werkzaamheden in 2019 heeft uitgevoerd. Meteen een correcte belastingaangifte doen bespaart wellicht achteraf een hoop meerwerk.

Wij hopen in 2020 opnieuw op een fijne samenwerking!